DEREITO CIVIL

 • Redacción e revisión de todo tipo de contratos: compravendas, doazóns, arrendamentos, etc.
 • Defensa xudicial en toda clase de asuntos de carácter civil:
  • Reclamacións de cantidade.
  • Servidumes, propiedades, arrendamentos.
  • Accións bancarias: preferentes, subordinadas, cláusulas chan, etc.
  • Responsabilidade contractual.
  • Responsabilidade extracontractual xeral: indemnizacións por negligencias varias: caídas en vía pública, en establecementos, etc.
  • Reclamación de indemnización derivada de accidentes de tráfico.
  • Reclamación de indemnizacións derivadas de negligencias profesionais.
 • Outros servizos xurídicos: Preparación de escrituras de firma notarial posterior, trámites ante o Rexistro da Propiedade, Catastro, etc