IMPOSTOS

  • Declaración E liquidación de impostos: sucesións e doazóns, etc.

  • Recursos e reclamacións fronte a Agencia Tributaria e diversos organismos das CCAA en materia de impostos e tributos.

  • Reclamacións e recursos fronte ao Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia.

  • Recursos e reclamacións ante os concellos sobre imposto sobre a plusvalía e outros.

  • Alegacións e recursos en materia de sancións.